e-mail: sekretariat@sp1zolynia.plORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Koła zainteresowań
Zajęcia dodatkowe - projekt unijny
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Ogólne warunki ubezp.
Szczegółowe warunki ubezp.
Materiały dydaktyczne
Informacje dla uczniów
Informacje dla nauczycieli
Konkursy

NASI UCZNIOWIE
Klasa I A
Klasa I B
Klasa II A
Klasa II B
Klasa III
Klasa IV A
Klasa IV B
Klasa IV C
Klasa V A
Klasa V B
Klasa V C
Klasa VI A
Klasa VI B
Klasa VII A
Klasa VII B
Klasa VIII A
Klasa VIII B


Strona główna

Rada Rodziców

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.


Przedstawiciele Rady Rodziców:

Kl. I a -

Kl. I b -

Kl. II a -

Kl. II b -

Kl. III -

Kl. IV a -

Kl. IV b -

Kl. IV c -

Kl. V a -

Kl. V b -

Kl. V c -

Kl. VI a -

Kl. VI b -

Kl. VII a -

Kl. VII b -

Kl. VIII a -

Kl. VIII b -

Regulamin Rady Rodziców


Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Skład, kadencja i tryb powoływania Rady Rodziców.
 3. Organy Rady Rodziców.
 4. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.
 5. Kompetencje Rady Rodziców.
 6. Przepisy końcowe.


I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i prawnych opiekunów uczniów.

§2

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie stanowiska rodziców wobec innych stron społeczności szkolnej oraz współdecydowanie o najważniejszych sprawach Szkoły.

§3

Podstawowymi zadaniami Rady Rodziców są:

 1. Opiniowanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Szkoły.
 2. Współudział w realizacji programu nauczania i programu wychowawczego oraz zadań opiekuńczych Szkoły.
 3. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność edukacyjną i wychowawczo - opiekuńczą.
 4. Pomoc w doskonaleniu organizacji Szkoły oraz poprawie warunków jej pracy.
 5. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, działającemu w Szkole.


II. Skład, kadencja i tryb powoływania Rady Rodziców

§4

W skład Rady Rodziców wchodzą:

 1. Stali członkowie
  • Stałymi członkami Rady Rodziców są przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych dzieci wybrani w głosowaniu tajnym lub jawnym na zebraniach klasowych. Rada Rodziców liczy co najmniej tylu członków stałych, ile jest klas w Szkole.
 2. Honorowi członkowie
  • Rodzice aktywnie działający na rzecz Szkoły.
  • Przedstawiciele społeczności lokalnej wspierający radę Rodziców w jej działaniach na rzecz Szkoły.

§5

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie rodziców klasy. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "klasową radę rodziców" składającą się z przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

§6

Wybory klasowej rady rodziców powinny odbywać się przed wyborami Rady Rodziców, ale nie później niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego.

§7

Mandat członka rady Rodziców wygasa w przypadku:

 • ukończenia lub zmiany Szkoły przez ucznia,
 • zrzeczenia się udziału w pracy Rady Rodziców w drodze pisemnego oświadczenia,
 • udzielenia votum nieufności przez pozostałych członków Rady,
 • udzielenia votum nieufności przedstawicielowi klasy przez zebranie klasy,
 • upływu kadencji członka Rady.

§8

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Rodziców, ogłasza się wybory uzupełniające.

§9

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie członków rad klasowych zwoływane raz w czasie kadencji rady.

§10

Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne.
 2. Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym.
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi.
 4. Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
 5. Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów Szkoły lub organizacji.
 6. Plenarna dyskusja programowa.
 7. Uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.
 8. Wybory nowych organów Rady Rodziców: ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 9. Przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą.
 10. Głosowanie.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 12. Wolne głosy i wnioski.

§11

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców każdorazowo przyjmują porządek swoich obrad.


III. Organy Rady Rodziców

§12

Organami Rady Rodziców są:

 • prezydium rady,
 • komisja rewizyjna,
 • rada rodziców klasy.

§13

Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

 • prezydium (5 osób) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
 • Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym,
 • Komisje rewizyjną (3-osobową) jako organ Rady Rodziców wybiera większością głosów przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej.


IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§14

Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z urzędu lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców, nie rzadziej niż 1 raz w roku szkolnym.

§15

Zebranie plenarne Rady Rodziców w każdym czasie może zwołać dyrektor Szkoły.

§16

Tematykę posiedzeń ustala organizator zebrania. W wyniku obrad Rada Rodziców formułuje wnioski lub podejmuje uchwały, które zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności najmniej 1/2 członków stałych.

§17

Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne lub jawne; o formie decyduje większość zebranych. Prawo do głosu mają tylko stali członkowie Rady Rodziców.

§18

Listę uczestników ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.

§19

Uchwały Rady Rodziców może zawiesić dyrektor Szkoły w razie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami.

§20

W sprawach spornych Rada Rodziców i dyrektor Szkoły mogą odwołać się do organu prowadzącego Szkołę.


V. Kompetencje Rady Rodziców

§21

Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

§22

Rada Rodziców ma prawo opiniować i zgłaszać propozycje zmian do:

 • planów rozwoju Szkoły,
 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • planu wychowawczego Szkoły,
 • planów gospodarczo - finansowych Szkoły,
 • szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
 • decyzji dyrekcji szkoły mających bardzo ważny wpływ na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez szkołę.


VI. Przepisy końcowe

§23

Przewodniczący Rady Rodziców ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej.

§24

Rada Rodziców ma prawo zwrócić się z prośbą do Rady Pedagogicznej o zgodę na uczestniczenie z głosem doradczym przedstawicieli członków Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

§25

Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, a dokumentację przechowuje przewodniczący w aktach Rady.

§26

Rada Rodziców może występować z uzasadnionym wnioskiem do dyrektora Szkoły o ocenę pracy nauczyciela, zaś do organu prowadzącego - o ocenę pracy dyrektora lub placówki jako całości.

§27

Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie dla nauczyciela.

§28

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań nie może być mniejsza niż 3 w roku szkolnym.

§29

Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statusowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, instytucji, fundacji, organizacji, do których wystąpi prezydium rady,
 • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska, w którym Szkoła funkcjonuje,
 • z działalności gospodarczej.

§30

Minimalną wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców danej klasy lub zebraniu ogółu rodziców wszystkich klas.

§31

Klasowa Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki, obniżyć składkę, jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Obniżenie składki lub zwolnienie wymagają indywidualnego rozpatrzenia.

§32

Wydatkowanie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny" zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.

§33

Dokumentację księgowo - rachunkową prowadzi skarbnik Rady Rodziców.

§34

Na zakończenie kadencji, w trakcie zebrania ogólnego rodziców, zwołanego przez przewodniczącego, dyrektora Szkoły, Rada Rodziców ma obowiązek przedstawić szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności.

§35

Regulamin Rady Rodziców został zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.
CZAS LEKCYJNY
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018 - 01.01.2019
Ferie zimowe
11 - 24.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23.04.2019
Egzamin ósmoklasisty
15.04.2019 - J. polski
16.04.2019 - Matematyka
17.04.2019 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2019
Dni wolne od zajęć dydakty.
15.10.2018
02.11.2018
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019

PRZYWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 705
Zmysłówka SP - 713
Kopanie - 715
Smolarzyny - 715
Zakącie - 725, 735
Żołynia Dolna - 725

ODWOZY SZKOLNE
PN, ŚR, PT
Brzóza Stadnicka - 1450
(W PT zmiana na 1340)
Kopanie - 1340, 1435
Smolarzyny - 1340, 1435
Zakącie - 1340, 1435
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435
WT, CZW
Brzóza Stadnicka - 1450
Kopanie - 1340, 1435, 1530
Smolarzyny - 1340, 1435, 1530
Zakącie - 1340, 1435, 1530
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435, 1530

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018

KONTAKT
Adres: 37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.: 017 22 43 012
e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pl

Copyright: J. Sobuś