e-mail: sekretariat@sp1zolynia.plORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Koła zainteresowań
Zajęcia dodatkowe - projekt unijny
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Ogólne warunki ubezp.
Szczegółowe warunki ubezp.
Materiały dydaktyczne
Informacje dla uczniów
Informacje dla nauczycieli
Konkursy

NASI UCZNIOWIE
Klasa I A
Klasa I B
Klasa II A
Klasa II B
Klasa III
Klasa IV A
Klasa IV B
Klasa IV C
Klasa V A
Klasa V B
Klasa V C
Klasa VI A
Klasa VI B
Klasa VII A
Klasa VII B
Klasa VIII A
Klasa VIII B


Strona główna

Godziny pracy biblioteki szkolnej


Poniedziałek: 8:55 - 11:40      12:35 - 14:00

Wtorek: 8:45 - 12:45 (od 11:40 do 12:45 praca wewnętrzna biblioteki, dyżur nauczyciela)

Środa: 8:00 - 12:35     13:30 - 14:30

Czwartek: 8:50 - 14:30

Piątek: 9:50 - 11:50

Regulamin Biblioteki

 1. Biblioteki mogą korzystać:
  • wszyscy uczniowie,
  • nauczyciele,
  • rodzice i inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Uczeń szkoły podstawowej staje się użytkownikiem biblioteki w drugim półroczu klasy pierwszej.

 4. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki na dwa tygodnie.

 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji książkowej.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inna a.skazaną przez bibliotekarza.

 7. Za przetrzymywanie pozycji książkowych Rada Pedagogiczna i bibliotekarz może zadecydować o obowiązku poniesienia przez czytelnika kary finansowej.

 8. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

 9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

 10. U uczniom systematycznie biorącym udział w pracach bibliotecznych mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Do góryRegulamin Czytelni

 1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić plecaki w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

 2. Zbiory czytelni służą wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom naszej szkoły, a także rodzicom uczniów.

 3. Uczniowie ze zbiorów czytelni mogą korzystać tylko na miejscu. Nauczyciele mogą je wypożyczać do pracowni lub do domu.

 4. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i sam może wybierać książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma, w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do nauczyciela bibliotekarza.

 5. Wykorzystane książki lub czasopisma należy zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.

 6. Roczniki czasopism mogą być przekazywane do pracowni przedmiotowych.

 7. Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

 8. W czytelni obowiązuje cisza.

 9. Po skorzystaniu ze zbiorów należy wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

Do góryRegulamin
Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 25 minut. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.

 3. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji.

 4. Użytkownik ma obowiązek:
  • informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek, płyt,
  • stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.

 5. Nie wolno:
  • instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
  • wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,
  • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem

 6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

 7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

Do góryRegulamin wypożyczenia darmowych podręczników
uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w roku szkolnym 2015/2016.

 • I. Przedmiot regulaminu.

  1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I i II oraz podręczniki przedmiotowe do klasy IV są własnością Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni i udostępniane są poprzez bibliotekę szkolną.

  2. Podręczniki i materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, mają być użytkowane przez okres 3 lat dlatego w szczególny sposób należy chronić je przed zagubieniem i zniszczeniem.

  3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, a materiały ćwiczeniowe przekazuje bez obowiązku zwrotu.

  4. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych (wg zasad ustalonych przez MEN).

 • II. Zasady korzystania i udostępniania darmowych podręczników.

  1. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom na początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą -nauczycielem wychowania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych. Wtedy każdemu uczniowi zostaje przypisany w komputerowej bazie wypożyczeń podręcznik i materiały edukacyjne.

  2. Wypożyczenie kolejnej części podręcznika następuje po przerobieniu materiału z poprzedniej części i zwrocie do biblioteki egzemplarza dotychczas używanego. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą.

  3. Uczniowie, nieobecni w szkole w dniu wypożyczenia/ oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej z rodzicem lub wychowawcą.

  4. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o dobry stan podręcznika (obłożenie, nie umieszczanie na okładce oraz wewnątrz trwałych rysunków i napisów).

  5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki,( tj. powycierać wszystkie wpisy dokonane ołówkiem), a następnie oddać je do biblioteki szkolnej wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 • III. Odpowiedzialność za podręcznik.

  1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

  2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

  3. W przypadku , gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wypożyczonego podręcznika.

  4. Rodzic/ prawny opiekun ucznia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Do góry
CZAS LEKCYJNY
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2018 - 01.01.2019
Ferie zimowe
11 - 24.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 23.04.2019
Egzamin ósmoklasisty
15.04.2019 - J. polski
16.04.2019 - Matematyka
17.04.2019 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
21.06.2019
Dni wolne od zajęć dydakty.
15.10.2018
02.11.2018
29.04.2019
30.04.2019
02.05.2019

PRZYWOZY SZKOLNE
Brzóza Stadnicka - 705
Zmysłówka SP - 713
Kopanie - 715
Smolarzyny - 715
Zakącie - 725, 735
Żołynia Dolna - 725

ODWOZY SZKOLNE
PN, ŚR, PT
Brzóza Stadnicka - 1450
(W PT zmiana na 1340)
Kopanie - 1340, 1435
Smolarzyny - 1340, 1435
Zakącie - 1340, 1435
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435
WT, CZW
Brzóza Stadnicka - 1450
Kopanie - 1340, 1435, 1530
Smolarzyny - 1340, 1435, 1530
Zakącie - 1340, 1435, 1530
Zmysłówka SP - 1340, 1435
Żołynia Dolna - 1340, 1435, 1530

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018

KONTAKT
Adres: 37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.: 017 22 43 012
e-mail: sekretariat@sp1zolynia.pl

Copyright: J. Sobuś